Bánh xe dầm biên

Bánh xe dầm biên dùng để gác dầm chính lên và giúp dầm chính di chuyển dọc nhà xưởng. Bánh xe dầm biên bắt buộc phải trôi luyện để đảm bảo độ cứng vững khi sử dụng.