Dầm biên cầu trục

Dầm biên cầu trục là bộ phận có 4 bánh xe và di chuyển cầu trên các bánh xe này. Nên dầm biên cầu trục còn được gọi là xe con di cho cầu trục.